Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#686 closed defect (needs_more_info)

WMV2 crash

Reported by: Robert Petka Owned by:
Priority: important Component: avcodec
Version: 0.8.7 Keywords:
Cc: Blocked By:
Blocking: Reproduced by developer: no
Analyzed by developer: no

Description (last modified by Carl Eugen Hoyos)

Particular wmv file crashes ffmpeg.

Tested on Vista 32 bit, compiled on msys+mingw.

Tested on version 0.7-rc1, 0.7.8 and 0.8.7.

$ gdb ffmpeg_g.exe
GNU gdb (GDB) 7.0
Copyright (C) 2009 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law. Type "show copying"
and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "mingw32".
For bug reporting instructions, please see:
<http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>...
Reading symbols from h:\ffmpeg-eclipse\ffmpeg-0.8.7/ffmpeg_g.exe...done.
(gdb) r -i crash.wmv out.avi
Starting program: h:\ffmpeg-eclipse\ffmpeg-0.8.7/ffmpeg_g.exe -i crash.wmv
 out.avi
[New Thread 5840.0x1edc]
warning: Can not parse XML library list; XML support was disabled at compile tim
e
ffmpeg version 0.8.7, Copyright (c) 2000-2011 the FFmpeg developers
 built on Nov 25 2011 13:54:03 with gcc 4.4.0
 configuration: --enable-debug=3 --disable-stripping --enable-gpl --enable-swsc
ale --enable-static --enable-memalign-hack --disable-pthreads --enable-libx264 -
-extra-cflags=-I/h/x264 --extra-ldflags=-L/h/x264 --enable-nonfree -
-enable-libfaac --extra-cflags=-I/h/faac/include --extra-ldflags=-L/h/Anem
a/faac/libfaac/.libs
 libavutil  51. 9. 1 / 51. 9. 1
 libavcodec  53. 8. 0 / 53. 8. 0
 libavformat 53. 5. 0 / 53. 5. 0
 libavdevice 53. 1. 1 / 53. 1. 1
 libavfilter  2. 23. 0 / 2. 23. 0
 libswscale  2. 0. 0 / 2. 0. 0
 libpostproc 51. 2. 0 / 51. 2. 0

Seems stream 0 codec frame rate differs from container frame rate: 1000.00 (1000
/1) -> 30.00 (30/1)
Input #0, asf, from 'crash.wmv':
 Metadata:
  WM/ToolName   : TMPGEnc 4.0 XPress Version. 4.6.3.268
  WMFSDKVersion  : 11.0.5721.5251
  WMFSDKNeeded  : 0.0.0.0000
  IsVBR      : 0
 Duration: 00:00:18.03, start: 0.000000, bitrate: 8878 kb/s
  Stream #0.0(hun): Video: wmv2, yuv420p, 1936x1360, 8000 kb/s, 30 tbr, 1k tbn
, 1k tbc
[buffer @ 081cfc60] w:1936 h:1360 pixfmt:yuv420p tb:1/1000000 sar:0/1 sws_param:

Output #0, avi, to 'out.avi':
 Metadata:
  WM/ToolName   : TMPGEnc 4.0 XPress Version. 4.6.3.268
  WMFSDKVersion  : 11.0.5721.5251
  WMFSDKNeeded  : 0.0.0.0000
  IsVBR      : 0
  ISFT      : Lavf53.5.0
  Stream #0.0(hun): Video: mpeg4, yuv420p, 1936x1360, q=2-31, 200 kb/s, 30 tbn
, 30 tbc
Stream mapping:
 Stream #0.0 -> #0.0
Press [q] to stop, [?] for help
frame=  14 fps= 0 q=31.0 size=   607kB time=00:00:00.50 bitrate=9938.7kbits/
frame=  26 fps= 23 q=31.0 size=   716kB time=00:00:00.90 bitrate=6520.0kbits/
frame=  37 fps= 23 q=24.8 size=   837kB time=00:00:01.26 bitrate=5412.3kbits/
frame=  48 fps= 22 q=31.0 size=   916kB time=00:00:01.63 bitrate=4595.6kbits/
frame=  59 fps= 22 q=31.0 size=  1052kB time=00:00:02.00 bitrate=4310.5kbits/
frame=  70 fps= 22 q=31.0 size=  1184kB time=00:00:02.36 bitrate=4098.1kbits/
frame=  83 fps= 22 q=31.0 size=  1342kB time=00:00:02.80 bitrate=3926.5kbits/
frame=  95 fps= 22 q=31.0 size=  1496kB time=00:00:03.20 bitrate=3830.4kbits/
frame= 108 fps= 22 q=31.0 size=  1658kB time=00:00:03.63 bitrate=3738.8kbits/
frame= 120 fps= 22 q=31.0 size=  1804kB time=00:00:04.03 bitrate=3663.2kbits/
frame= 132 fps= 23 q=31.0 size=  1919kB time=00:00:04.43 bitrate=3546.0kbits/
frame= 144 fps= 23 q=31.0 size=  2062kB time=00:00:04.83 bitrate=3495.1kbits/
frame= 157 fps= 23 q=24.8 size=  2222kB time=00:00:05.26 bitrate=3456.6kbits/
frame= 170 fps= 23 q=31.0 size=  2341kB time=00:00:05.70 bitrate=3363.9kbits/
frame= 183 fps= 23 q=31.0 size=  2466kB time=00:00:06.13 bitrate=3293.1kbits/
frame= 196 fps= 23 q=31.0 size=  2582kB time=00:00:06.56 bitrate=3221.1kbits/
frame= 209 fps= 23 q=31.0 size=  2721kB time=00:00:07.00 bitrate=3184.3kbits/
frame= 222 fps= 23 q=31.0 size=  2837kB time=00:00:07.43 bitrate=3126.6kbits/
frame= 235 fps= 23 q=31.0 size=  2967kB time=00:00:07.86 bitrate=3090.2kbits/
frame= 247 fps= 23 q=31.0 size=  3100kB time=00:00:08.26 bitrate=3072.1kbits/
frame= 260 fps= 23 q=31.0 size=  3243kB time=00:00:08.70 bitrate=3053.4kbits/
frame= 272 fps= 23 q=31.0 size=  3374kB time=00:00:09.10 bitrate=3037.5kbits/
frame= 284 fps= 23 q=31.0 size=  3488kB time=00:00:09.50 bitrate=3007.5kbits/
frame= 297 fps= 23 q=31.0 size=  3609kB time=00:00:09.93 bitrate=2976.0kbits/
frame= 310 fps= 24 q=31.0 size=  3717kB time=00:00:10.36 bitrate=2937.0kbits/
frame= 322 fps= 24 q=31.0 size=  3848kB time=00:00:10.76 bitrate=2927.7kbits/
frame= 334 fps= 24 q=31.0 size=  3962kB time=00:00:11.16 bitrate=2906.3kbits/
frame= 346 fps= 24 q=31.0 size=  4080kB time=00:00:11.56 bitrate=2889.4kbits/
frame= 359 fps= 24 q=31.0 size=  4216kB time=00:00:12.00 bitrate=2878.0kbits/
frame= 371 fps= 24 q=31.0 size=  4340kB time=00:00:12.40 bitrate=2867.1kbits/
frame= 384 fps= 24 q=31.0 size=  4492kB time=00:00:12.83 bitrate=2867.7kbits/
s
Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault.
wmv2_mspel8_h_lowpass (
  dst=0x22e834 "¤ĂĎÓÖÔą\203¤ĂĎÓÖÔą\203¤ĂĎÓÖÔą\203¤ĂĎÓÖÔą\203¤ĂĎÓÖÔą\203¤ĂĎÓÖÔą
\203¤ĂĎÓÖÔą\203¤ĂĎÓÖÔą\203¤ĂĎÓÖÔą\203ËŃÔÖĚ hËŃÔÖĚ hËŃÔÖĚ hËŃÔÖĚ hËŃÔÖĚ hËŃÔÖĚ hË
ŃÔÖĚ hËŃÔÖĚ hŕ-ë\b°\a",
  src=0xb5fd023 <Address 0xb5fd023 out of bounds>, dstStride=8,
  srcStride=1968, h=11) at libavcodec/dsputil.c:1345
1345      dst[0]= cm[(9*(src[0] + src[1]) - (src[-1] + src[2]) + 8)>>4];
(gdb) bt
#0 wmv2_mspel8_h_lowpass (
  dst=0x22e834 "¤ĂĎÓÖÔą\203¤ĂĎÓÖÔą\203¤ĂĎÓÖÔą\203¤ĂĎÓÖÔą\203¤ĂĎÓÖÔą\203¤ĂĎÓÖÔą
\203¤ĂĎÓÖÔą\203¤ĂĎÓÖÔą\203¤ĂĎÓÖÔą\203ËŃÔÖĚ hËŃÔÖĚ hËŃÔÖĚ hËŃÔÖĚ hËŃÔÖĚ hËŃÔÖĚ hË
ŃÔÖĚ hËŃÔÖĚ hŕ-ë\b°\a",
  src=0xb5fd023 <Address 0xb5fd023 out of bounds>, dstStride=8,
  srcStride=1968, h=11) at libavcodec/dsputil.c:1345
#1 0x005bc0e8 in put_mspel8_mc32_c (
  dst=0xab817a0 "AAAACDDDD?Hi-\275Đ×ŢÝÚÚŰŮŘÖÚäŕÖĂŁm?JpŁľĘĐÖÔĚÁĹÍÔÔŃŃĐиyA:[¤»Ę
ĎÓÖŘÚŃŃÖ×ŐĘŃ׺"e=713:87777899998:79@_-ľŇŮÖĚÔÝĎÉÍĐÖÝßÔĚ\275¨ź§ÁŘÖÔĐĐ×ÜäÎ×ŃŇ×ŮÍŹF1
;AaśżĹĎÔĚŐŘ×ÔĐÔŘŇ×ŐĹŞ"X32>\203«|şÂÎŐŇ´V>@<9w">|¸ÉÓĎ´r>2386/7Mn\210ŻĆĚÍ"..., src=
0xb5f8af3 "DD@>@AB[ŽËŃÔÖĚ hJCA@HDDD>]<«ĽÎÖŐË\241gKC=87688Or »Ë×ÓĽ\220_B>><BDBA@B
J]t"ĐĚŮ<H:4;;:8888888784YšÁŃŐŃĎŐŐ¸mNC?:?BBJD?9:?Y\210źcľÓŮÓ«_>DA:;:?^Ž§¨żÓÚŮ+hBF
CHD>???HXdmRĎŮÍĆŻś?<ś°ĆÔŇłZ?>;:ZŽť ŻÁĎĐÎ>J47V\201'ź´ÂĎ×Ç"]94"...,
  stride=1968) at libavcodec/dsputil.c:1435
#2 0x0089054b in ff_mspel_motion (s=0x8eb97e0,
  dest_y=0xab7da20 "DA?@AAS\201RÇĐÔÖĐ­v|>ŔŃÇş%Q7:<9?>=:9:88<=<>:7778989;==<:9?
?A;8>]Ś'|ś-?pM9767<<=68877778888888889986898998:><868<?@@@?>;=Cf?ŞĐ×ĐĂŽ9*.894.,.
13553232044648<998;:9::BCA9?¶żĆČÍŇĎş\\;8=Bx-\242­ĽĘŇ϶tB7:9:;><>B?<:9"...,
  dest_cb=0x88a3770 "mmmmmmqw{{yurpnmmoppooppppqqqrtvwwutttrqppoooooponmllmlkk
mrw{zunnmllnppooqrrpoopq{'\203\200xqn~\177\201'|qnslllmoonmmmmprrqpoonnnnopmomow
ywy", 'x' <repeats 13 times>, "wwvwwwwvvvvutttttuuvwwww", 'x' <repeats 18 times>
, 'w' <repeats 13 times>, "vvwv"...,
  dest_cr=0x8953770 "ŃŃŃŃŃŇĘŻ"\210Ž§ŔËËČÄż\275ŔĂĹĂÁÂĂĂĹÄ»¬ź¤§\262żĆČÄľ\275ľżżŔ
ŔÁÁÄČËÎĐĐŃĎÎĚşš<Śť¸Ăľ¸+ąą»ŔĽĽ\275żÁĂČĆż\220\177\203\201šÁ»?~?\201'»ÉÂÇĹĆÇĹĹÄżą»Á
ĹĹľ»ľÇÇĆĆĆÂľ\275ÁŔżż\230\230\230-\231\230---\230\230\231ťžźźź \241\242\242Ł¤ĄĄ||
§cŞŞŞŞŞŞc¨|¤\242źš\231š>śśťťžź ź \241\241\241\242Ł¤ \241\241¤|§§§¨¨¨||¨Ş«"..., r
ef_picture=0x8eb9b48, pix_op=0x8ebac9c, motion_x=7, motion_y=31, h=16)
  at libavcodec/wmv2.c:114
#3 0x0062589d in MPV_motion_internal (s=0x8eb97e0,
  dest_y=<value optimized out>, dest_cb=<value optimized out>,
  dest_cr=0x8953770 "ŃŃŃŃŃŇĘŻ"\210Ž§ŔËËČÄż\275ŔĂĹĂÁÂĂĂĹÄ»¬ź¤§\262żĆČÄľ\275ľżżŔ
ŔÁÁÄČËÎĐĐŃĎÎĚşš<Śť¸Ăľ¸+ąą»ŔĽĽ\275żÁĂČĆż\220\177\203\201šÁ»?~?\201'»ÉÂÇĹĆÇĹĹÄżą»Á
ĹĹľ»ľÇÇĆĆĆÂľ\275ÁŔżż\230\230\230-\231\230---\230\230\231ťžźźź \241\242\242Ł¤ĄĄ||
§cŞŞŞŞŞŞc¨|¤\242źš\231š>śśťťžź ź \241\241\241\242Ł¤ \241\241¤|§§§¨¨¨||¨Ş«"..., d
ir=0, ref_picture=0x8eb9b48, pix_op=0x8ebac9c, qpix_op=0x8ebaefc)
  at libavcodec/mpegvideo_common.h:729
#4 MPV_motion (s=0x8eb97e0, dest_y=<value optimized out>,
  dest_cb=<value optimized out>,
  dest_cr=0x8953770 "ŃŃŃŃŃŇĘŻ"\210Ž§ŔËËČÄż\275ŔĂĹĂÁÂĂĂĹÄ»¬ź¤§\262żĆČÄľ\275ľżżŔ
ŔÁÁÄČËÎĐĐŃĎÎĚşš<Śť¸Ăľ¸+ąą»ŔĽĽ\275żÁĂČĆż\220\177\203\201šÁ»?~?\201'»ÉÂÇĹĆÇĹĹÄżą»Á
ĹĹľ»ľÇÇĆĆĆÂľ\275ÁŔżż\230\230\230-\231\230---\230\230\231ťžźźź \241\242\242Ł¤ĄĄ||
§cŞŞŞŞŞŞc¨|¤\242źš\231š>śśťťžź ź \241\241\241\242Ł¤ \241\241¤|§§§¨¨¨||¨Ş«"..., d
ir=0, ref_picture=0x8eb9b48, pix_op=0x8ebac9c, qpix_op=0x8ebaefc)
  at libavcodec/mpegvideo_common.h:896
#5 0x00627cf3 in MPV_decode_mb_internal (s=0x8eb97e0, block=0x6fe8360)
  at libavcodec/mpegvideo.c:2140
#6 MPV_decode_mb (s=0x8eb97e0, block=0x6fe8360)
  at libavcodec/mpegvideo.c:2277
#7 0x00688176 in decode_slice (s=0x8eb97e0) at libavcodec/h263dec.c:248
#8 0x0068916d in ff_h263_decode_frame (avctx=0x8106e60, data=0x22ee50,
  data_size=0x22f04c, avpkt=0x22efb0) at libavcodec/h263dec.c:653
#9 0x00515bdc in avcodec_decode_video2 (avctx=0x8106e60, picture=0x22ee50,
  got_picture_ptr=0x22f04c, avpkt=0x22efb0) at libavcodec/utils.c:769
#10 0x00407097 in output_packet (ist=<value optimized out>,
  ist_index=<value optimized out>, ost_table=DWARF-2 expression error: DW_OP_r
eg operations must be used either alone or in conjuction with DW_OP_piece.
) at ffmpeg.c:1611
#11 0x0040afd0 in transcode (nb_output_files=<value optimized out>,
  input_files=<value optimized out>, nb_input_files=<value optimized out>,
  stream_maps=0x0, nb_stream_maps=0, output_files=<value optimized out>)
  at ffmpeg.c:2782
#12 0x0040c509 in main (argc=4, argv=0x6fe31e0) at ffmpeg.c:4588
(gdb) disass $pc-32,$pc+32
Dump of assembler code for function wmv2_mspel8_h_lowpass:
0x00536a7c <wmv2_mspel8_h_lowpass+0>:  push  %ebp
0x00536a7d <wmv2_mspel8_h_lowpass+1>:  push  %edi
0x00536a7e <wmv2_mspel8_h_lowpass+2>:  push  %esi
0x00536a7f <wmv2_mspel8_h_lowpass+3>:  push  %ebx
0x00536a80 <wmv2_mspel8_h_lowpass+4>:  mov  0x18(%esp),%esi
0x00536a84 <wmv2_mspel8_h_lowpass+8>:  test  %esi,%esi
0x00536a86 <wmv2_mspel8_h_lowpass+10>: jle  0x536bfb <wmv2_mspel8_h_lowpass+3
83>
0x00536a8c <wmv2_mspel8_h_lowpass+16>: xor  %esi,%esi
0x00536a8e <wmv2_mspel8_h_lowpass+18>: xchg  %ax,%ax
0x00536a90 <wmv2_mspel8_h_lowpass+20>: movzbl 0x2(%edx),%ebx
0x00536a94 <wmv2_mspel8_h_lowpass+24>: neg  %ebx
0x00536a96 <wmv2_mspel8_h_lowpass+26>: movzbl -0x1(%edx),%edi
0x00536a9a <wmv2_mspel8_h_lowpass+30>: sub  %edi,%ebx
0x00536a9c <wmv2_mspel8_h_lowpass+32>: movzbl 0x1(%edx),%ebp
0x00536aa0 <wmv2_mspel8_h_lowpass+36>: movzbl (%edx),%edi
0x00536aa3 <wmv2_mspel8_h_lowpass+39>: lea  0x0(%ebp,%edi,1),%edi
0x00536aa7 <wmv2_mspel8_h_lowpass+43>: lea  (%edi,%edi,8),%edi
0x00536aaa <wmv2_mspel8_h_lowpass+46>: lea  0x8(%ebx,%edi,1),%ebx
0x00536aae <wmv2_mspel8_h_lowpass+50>: sar  $0x4,%ebx
0x00536ab1 <wmv2_mspel8_h_lowpass+53>: mov  0xbd7b00(%ebx),%bl
0x00536ab7 <wmv2_mspel8_h_lowpass+59>: mov  %bl,(%eax)
0x00536ab9 <wmv2_mspel8_h_lowpass+61>: movzbl (%edx),%ebx
0x00536abc <wmv2_mspel8_h_lowpass+64>: mov  $0x8,%edi
0x00536ac1 <wmv2_mspel8_h_lowpass+69>: sub  %ebx,%edi
0x00536ac3 <wmv2_mspel8_h_lowpass+71>: mov  %edi,%ebx
0x00536ac5 <wmv2_mspel8_h_lowpass+73>: movzbl 0x3(%edx),%edi
0x00536ac9 <wmv2_mspel8_h_lowpass+77>: sub  %edi,%ebx
0x00536acb <wmv2_mspel8_h_lowpass+79>: movzbl 0x2(%edx),%ebp
0x00536acf <wmv2_mspel8_h_lowpass+83>: movzbl 0x1(%edx),%edi
0x00536ad3 <wmv2_mspel8_h_lowpass+87>: lea  0x0(%ebp,%edi,1),%edi
0x00536ad7 <wmv2_mspel8_h_lowpass+91>: lea  (%edi,%edi,8),%edi
0x00536ada <wmv2_mspel8_h_lowpass+94>: add  %edi,%ebx
0x00536adc <wmv2_mspel8_h_lowpass+96>: sar  $0x4,%ebx
0x00536adf <wmv2_mspel8_h_lowpass+99>: mov  0xbd7b00(%ebx),%bl
0x00536ae5 <wmv2_mspel8_h_lowpass+105>: mov  %bl,0x1(%eax)
0x00536ae8 <wmv2_mspel8_h_lowpass+108>: movzbl 0x4(%edx),%ebx
0x00536aec <wmv2_mspel8_h_lowpass+112>: neg  %ebx
0x00536aee <wmv2_mspel8_h_lowpass+114>: movzbl 0x1(%edx),%edi
0x00536af2 <wmv2_mspel8_h_lowpass+118>: sub  %edi,%ebx
0x00536af4 <wmv2_mspel8_h_lowpass+120>: movzbl 0x3(%edx),%ebp
0x00536af8 <wmv2_mspel8_h_lowpass+124>: movzbl 0x2(%edx),%edi
0x00536afc <wmv2_mspel8_h_lowpass+128>: lea  0x0(%ebp,%edi,1),%edi
0x00536b00 <wmv2_mspel8_h_lowpass+132>: lea  (%edi,%edi,8),%edi
0x00536b03 <wmv2_mspel8_h_lowpass+135>: lea  0x8(%ebx,%edi,1),%ebx
0x00536b07 <wmv2_mspel8_h_lowpass+139>: sar  $0x4,%ebx
0x00536b0a <wmv2_mspel8_h_lowpass+142>: mov  0xbd7b00(%ebx),%bl
0x00536b10 <wmv2_mspel8_h_lowpass+148>: mov  %bl,0x2(%eax)
0x00536b13 <wmv2_mspel8_h_lowpass+151>: movzbl 0x5(%edx),%ebx
0x00536b17 <wmv2_mspel8_h_lowpass+155>: neg  %ebx
0x00536b19 <wmv2_mspel8_h_lowpass+157>: movzbl 0x2(%edx),%edi
0x00536b1d <wmv2_mspel8_h_lowpass+161>: sub  %edi,%ebx
0x00536b1f <wmv2_mspel8_h_lowpass+163>: movzbl 0x4(%edx),%ebp
0x00536b23 <wmv2_mspel8_h_lowpass+167>: movzbl 0x3(%edx),%edi
0x00536b27 <wmv2_mspel8_h_lowpass+171>: lea  0x0(%ebp,%edi,1),%edi
0x00536b2b <wmv2_mspel8_h_lowpass+175>: lea  (%edi,%edi,8),%edi
0x00536b2e <wmv2_mspel8_h_lowpass+178>: lea  0x8(%ebx,%edi,1),%ebx
0x00536b32 <wmv2_mspel8_h_lowpass+182>: sar  $0x4,%ebx
0x00536b35 <wmv2_mspel8_h_lowpass+185>: mov  0xbd7b00(%ebx),%bl
0x00536b3b <wmv2_mspel8_h_lowpass+191>: mov  %bl,0x3(%eax)
0x00536b3e <wmv2_mspel8_h_lowpass+194>: movzbl 0x6(%edx),%ebx
0x00536b42 <wmv2_mspel8_h_lowpass+198>: neg  %ebx
0x00536b44 <wmv2_mspel8_h_lowpass+200>: movzbl 0x3(%edx),%edi
0x00536b48 <wmv2_mspel8_h_lowpass+204>: sub  %edi,%ebx
0x00536b4a <wmv2_mspel8_h_lowpass+206>: movzbl 0x5(%edx),%ebp
0x00536b4e <wmv2_mspel8_h_lowpass+210>: movzbl 0x4(%edx),%edi
0x00536b52 <wmv2_mspel8_h_lowpass+214>: lea  0x0(%ebp,%edi,1),%edi
0x00536b56 <wmv2_mspel8_h_lowpass+218>: lea  (%edi,%edi,8),%edi
0x00536b59 <wmv2_mspel8_h_lowpass+221>: lea  0x8(%ebx,%edi,1),%ebx
0x00536b5d <wmv2_mspel8_h_lowpass+225>: sar  $0x4,%ebx
0x00536b60 <wmv2_mspel8_h_lowpass+228>: mov  0xbd7b00(%ebx),%bl
0x00536b66 <wmv2_mspel8_h_lowpass+234>: mov  %bl,0x4(%eax)
0x00536b69 <wmv2_mspel8_h_lowpass+237>: movzbl 0x7(%edx),%ebx
0x00536b6d <wmv2_mspel8_h_lowpass+241>: neg  %ebx
0x00536b6f <wmv2_mspel8_h_lowpass+243>: movzbl 0x4(%edx),%edi
0x00536b73 <wmv2_mspel8_h_lowpass+247>: sub  %edi,%ebx
0x00536b75 <wmv2_mspel8_h_lowpass+249>: movzbl 0x6(%edx),%ebp
0x00536b79 <wmv2_mspel8_h_lowpass+253>: movzbl 0x5(%edx),%edi
0x00536b7d <wmv2_mspel8_h_lowpass+257>: lea  0x0(%ebp,%edi,1),%edi
0x00536b81 <wmv2_mspel8_h_lowpass+261>: lea  (%edi,%edi,8),%edi
0x00536b84 <wmv2_mspel8_h_lowpass+264>: lea  0x8(%ebx,%edi,1),%ebx
0x00536b88 <wmv2_mspel8_h_lowpass+268>: sar  $0x4,%ebx
0x00536b8b <wmv2_mspel8_h_lowpass+271>: mov  0xbd7b00(%ebx),%bl
0x00536b91 <wmv2_mspel8_h_lowpass+277>: mov  %bl,0x5(%eax)
0x00536b94 <wmv2_mspel8_h_lowpass+280>: movzbl 0x8(%edx),%ebx
0x00536b98 <wmv2_mspel8_h_lowpass+284>: neg  %ebx
0x00536b9a <wmv2_mspel8_h_lowpass+286>: movzbl 0x5(%edx),%edi
0x00536b9e <wmv2_mspel8_h_lowpass+290>: sub  %edi,%ebx
0x00536ba0 <wmv2_mspel8_h_lowpass+292>: movzbl 0x7(%edx),%ebp
0x00536ba4 <wmv2_mspel8_h_lowpass+296>: movzbl 0x6(%edx),%edi
0x00536ba8 <wmv2_mspel8_h_lowpass+300>: lea  0x0(%ebp,%edi,1),%edi
0x00536bac <wmv2_mspel8_h_lowpass+304>: lea  (%edi,%edi,8),%edi
0x00536baf <wmv2_mspel8_h_lowpass+307>: lea  0x8(%ebx,%edi,1),%ebx
0x00536bb3 <wmv2_mspel8_h_lowpass+311>: sar  $0x4,%ebx
0x00536bb6 <wmv2_mspel8_h_lowpass+314>: mov  0xbd7b00(%ebx),%bl
0x00536bbc <wmv2_mspel8_h_lowpass+320>: mov  %bl,0x6(%eax)
0x00536bbf <wmv2_mspel8_h_lowpass+323>: movzbl 0x9(%edx),%ebx
0x00536bc3 <wmv2_mspel8_h_lowpass+327>: neg  %ebx
0x00536bc5 <wmv2_mspel8_h_lowpass+329>: movzbl 0x6(%edx),%edi
0x00536bc9 <wmv2_mspel8_h_lowpass+333>: sub  %edi,%ebx
0x00536bcb <wmv2_mspel8_h_lowpass+335>: movzbl 0x8(%edx),%ebp
0x00536bcf <wmv2_mspel8_h_lowpass+339>: movzbl 0x7(%edx),%edi
0x00536bd3 <wmv2_mspel8_h_lowpass+343>: lea  0x0(%ebp,%edi,1),%edi
0x00536bd7 <wmv2_mspel8_h_lowpass+347>: lea  (%edi,%edi,8),%edi
0x00536bda <wmv2_mspel8_h_lowpass+350>: lea  0x8(%ebx,%edi,1),%ebx
0x00536bde <wmv2_mspel8_h_lowpass+354>: sar  $0x4,%ebx
0x00536be1 <wmv2_mspel8_h_lowpass+357>: mov  0xbd7b00(%ebx),%bl
0x00536be7 <wmv2_mspel8_h_lowpass+363>: mov  %bl,0x7(%eax)
0x00536bea <wmv2_mspel8_h_lowpass+366>: add  %ecx,%eax
0x00536bec <wmv2_mspel8_h_lowpass+368>: add  0x14(%esp),%edx
0x00536bf0 <wmv2_mspel8_h_lowpass+372>: inc  %esi
0x00536bf1 <wmv2_mspel8_h_lowpass+373>: cmp  0x18(%esp),%esi
0x00536bf5 <wmv2_mspel8_h_lowpass+377>: jne  0x536a90 <wmv2_mspel8_h_lowpass+2
0>
0x00536bfb <wmv2_mspel8_h_lowpass+383>: pop  %ebx
0x00536bfc <wmv2_mspel8_h_lowpass+384>: pop  %esi
0x00536bfd <wmv2_mspel8_h_lowpass+385>: pop  %edi
0x00536bfe <wmv2_mspel8_h_lowpass+386>: pop  %ebp
0x00536bff <wmv2_mspel8_h_lowpass+387>: ret
End of assembler dump.
(gdb) info all-registers
eax      0x22e834 2287668
ecx      0x8   8
edx      0xb5fd023    190828579
ebx      0x74   116
esp      0x22e7c0 0x22e7c0
ebp      0x8e   0x8e
esi      0xa   10
edi      0x831  2097
eip      0x536a90 0x536a90 <wmv2_mspel8_h_lowpass+20>
eflags     0x210297 [ CF PF AF SF IF RF ID ]
cs       0x1b   27
ss       0x23   35
ds       0x23   35
es       0x23   35
fs       0x3b   59
gs       0x0   0
st0      -nan(0xc4c4c4c4c4c4c4c4) (raw 0xffffc4c4c4c4c4c4c4c4)
st1      -nan(0xc4c4c4c4c4c4c4c4) (raw 0xffffc4c4c4c4c4c4c4c4)
st2      -nan(0x96009400930094)  (raw 0xffff0096009400930094)
st3      -nan(0xb000a7009f0099)  (raw 0xffff00b000a7009f0099)
st4      -nan(0x12f012a01270127) (raw 0xffff012f012a01270127)
st5      -nan(0x165015701460138) (raw 0xffff0165015701460138)
st6      -nan(0x2000200020002)  (raw 0xffff0002000200020002)
st7      -inf   (raw 0xffff0000000000000000)
fctrl     0xffff037f    -64641
fstat     0xffff0020    -65504
ftag      0xffffaaaa    -21846
fiseg     0x1b   27
fioff     0x40aaea 4238058
foseg     0xffff0023    -65501
fooff     0x0   0
fop      0x5d8  1496
xmm0      {v4_float = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0}, v2_double = {0x0, 0x0},
 v16_int8 = {0x0 <repeats 16 times>}, v8_int16 = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0}, v4_int32 = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0}, v2_int64 = {0x0, 0x0},
 uint128 = 0x00000000000000000000000000000000}
xmm1      {v4_float = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0}, v2_double = {0x0, 0x0},
 v16_int8 = {0xff, 0x7, 0xff, 0x7, 0xff, 0x7, 0xff, 0x7, 0xff, 0x7, 0xff,
  0x7, 0xff, 0x7, 0xff, 0x7}, v8_int16 = {0x7ff, 0x7ff, 0x7ff, 0x7ff,
  0x7ff, 0x7ff, 0x7ff, 0x7ff}, v4_int32 = {0x7ff07ff, 0x7ff07ff, 0x7ff07ff,
  0x7ff07ff}, v2_int64 = {0x7ff07ff07ff07ff, 0x7ff07ff07ff07ff},
 uint128 = 0x07ff07ff07ff07ff07ff07ff07ff07ff}
xmm2      {v4_float = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0}, v2_double = {0x0, 0x0},
 v16_int8 = {0x10, 0x5a, 0x2, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x38, 0x2c, 0x2, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0}, v8_int16 = {0x5a10, 0x2, 0x0, 0x0, 0x2c38, 0x2, 0x0,
  0x0}, v4_int32 = {0x25a10, 0x0, 0x22c38, 0x0}, v2_int64 = {0x25a10,
  0x22c38}, uint128 = 0x0000000000022c380000000000025a10}
xmm3      {v4_float = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0}, v2_double = {0x0, 0x0},
 v16_int8 = {0x1, 0x0, 0x1, 0x0, 0x1, 0x0, 0x1, 0x0, 0x1, 0x0, 0x1, 0x0,
  0x1, 0x0, 0x1, 0x0}, v8_int16 = {0x1, 0x1, 0x1, 0x1, 0x1, 0x1, 0x1, 0x1},
 v4_int32 = {0x10001, 0x10001, 0x10001, 0x10001}, v2_int64 = {
  0x1000100010001, 0x1000100010001},
 uint128 = 0x00010001000100010001000100010001}
xmm4      {v4_float = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0}, v2_double = {0x0, 0x0},
 v16_int8 = {0x0 <repeats 16 times>}, v8_int16 = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0}, v4_int32 = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0}, v2_int64 = {0x0, 0x0},
 uint128 = 0x00000000000000000000000000000000}
xmm5      {v4_float = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0}, v2_double = {0x0, 0x0},
 v16_int8 = {0x84, 0x0, 0x84, 0x0, 0x84, 0x0, 0x84, 0x0, 0x84, 0x0, 0x84,
  0x0, 0x84, 0x0, 0x84, 0x0}, v8_int16 = {0x84, 0x84, 0x84, 0x84, 0x84,
  0x84, 0x84, 0x84}, v4_int32 = {0x840084, 0x840084, 0x840084, 0x840084},
 v2_int64 = {0x84008400840084, 0x84008400840084},
 uint128 = 0x00840084008400840084008400840084}
xmm6      {v4_float = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0}, v2_double = {0x0, 0x0},
 v16_int8 = {0x0 <repeats 16 times>}, v8_int16 = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0}, v4_int32 = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0}, v2_int64 = {0x0, 0x0},
 uint128 = 0x00000000000000000000000000000000}
xmm7      {v4_float = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0}, v2_double = {0x0, 0x0},
 v16_int8 = {0x0 <repeats 16 times>}, v8_int16 = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0}, v4_int32 = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0}, v2_int64 = {0x0, 0x0},
 uint128 = 0x00000000000000000000000000000000}
mxcsr     0x1f80  [ IM DM ZM OM UM PM ]
mm0      {uint64 = 0xc4c4c4c4c4c4c4c4, v2_int32 = {0xc4c4c4c4,
  0xc4c4c4c4}, v4_int16 = {0xc4c4, 0xc4c4, 0xc4c4, 0xc4c4}, v8_int8 = {
  0xc4, 0xc4, 0xc4, 0xc4, 0xc4, 0xc4, 0xc4, 0xc4}}
mm1      {uint64 = 0xc4c4c4c4c4c4c4c4, v2_int32 = {0xc4c4c4c4,
  0xc4c4c4c4}, v4_int16 = {0xc4c4, 0xc4c4, 0xc4c4, 0xc4c4}, v8_int8 = {
  0xc4, 0xc4, 0xc4, 0xc4, 0xc4, 0xc4, 0xc4, 0xc4}}
mm2      {uint64 = 0x96009400930094, v2_int32 = {0x930094, 0x960094},
 v4_int16 = {0x94, 0x93, 0x94, 0x96}, v8_int8 = {0x94, 0x0, 0x93, 0x0, 0x94,
  0x0, 0x96, 0x0}}
mm3      {uint64 = 0xb000a7009f0099, v2_int32 = {0x9f0099, 0xb000a7},
 v4_int16 = {0x99, 0x9f, 0xa7, 0xb0}, v8_int8 = {0x99, 0x0, 0x9f, 0x0, 0xa7,
  0x0, 0xb0, 0x0}}
mm4      {uint64 = 0x12f012a01270127, v2_int32 = {0x1270127,
  0x12f012a}, v4_int16 = {0x127, 0x127, 0x12a, 0x12f}, v8_int8 = {0x27,
  0x1, 0x27, 0x1, 0x2a, 0x1, 0x2f, 0x1}}
mm5      {uint64 = 0x165015701460138, v2_int32 = {0x1460138,
  0x1650157}, v4_int16 = {0x138, 0x146, 0x157, 0x165}, v8_int8 = {0x38,
  0x1, 0x46, 0x1, 0x57, 0x1, 0x65, 0x1}}
mm6      {uint64 = 0x2000200020002, v2_int32 = {0x20002, 0x20002},
 v4_int16 = {0x2, 0x2, 0x2, 0x2}, v8_int8 = {0x2, 0x0, 0x2, 0x0, 0x2, 0x0,
  0x2, 0x0}}
mm7      {uint64 = 0x0, v2_int32 = {0x0, 0x0}, v4_int16 = {0x0, 0x0,
  0x0, 0x0}, v8_int8 = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0}}
(gdb)

Attachments (1)

gdb_backtrace.txt (22.0 KB ) - added by Robert Petka 10 years ago.
gdb backtrace in txt file

Download all attachments as: .zip

Change History (6)

by Robert Petka, 10 years ago

Attachment: gdb_backtrace.txt added

gdb backtrace in txt file

comment:1 by Carl Eugen Hoyos, 10 years ago

Description: modified (diff)

Please test current git head and please provide a sample.

comment:2 by Robert Petka, 10 years ago

Tested on git master...same result.

$ gdb ffmpeg_g.exe
GNU gdb (GDB) 7.0
Copyright (C) 2009 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law. Type "show copying"
and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "mingw32".
For bug reporting instructions, please see:
<http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>...
Reading symbols from h:\Develop\FFMPEG GIT\ffmpeg/ffmpeg_g.exe...done.
(gdb) r -i crash.wmv out.avi
Starting program: h:\Develop\FFMPEG GIT\ffmpeg/ffmpeg_g.exe -i crash.wmv out.av
i
[New Thread 4544.0x9bc]
warning: Can not parse XML library list; XML support was disabled at compile tim
e
ffmpeg version 0.8.7.git, Copyright (c) 2000-2011 the FFmpeg developers
 built on Nov 25 2011 16:03:34 with gcc 4.4.0
 configuration: --enable-debug=3 --disable-stripping --enable-gpl --enable-swsc
ale --enable-static --enable-memalign-hack --disable-pthreads --enable-libx264 -
-extra-cflags=-I/h/x264 --extra-ldflags=-L/h/x264 --enable-nonfree -
-enable-libfaac --extra-cflags=-I/h/faac/include --extra-ldflags=-L/h/faac/
libfaac/.libs
 libavutil  51. 29. 0 / 51. 29. 0
 libavcodec  53. 37. 0 / 53. 37. 0
 libavformat 53. 21. 0 / 53. 21. 0
 libavdevice 53. 4. 0 / 53. 4. 0
 libavfilter  2. 49. 0 / 2. 49. 0
 libswscale  2. 1. 0 / 2. 1. 0
 libpostproc 51. 2. 0 / 51. 2. 0

Seems stream 0 codec frame rate differs from container frame rate: 1000.00 (1000
/1) -> 30.00 (30/1)
Input #0, asf, from 'crash.wmv':
 Metadata:
  WM/ToolName   : TMPGEnc 4.0 XPress Version. 4.6.3.268
  WMFSDKVersion  : 11.0.5721.5251
  WMFSDKNeeded  : 0.0.0.0000
  IsVBR      : 0
 Duration: 00:00:18.03, start: 0.000000, bitrate: 8878 kb/s
  Stream #0:0(hun): Video: wmv2 (WMV2 / 0x32564D57), yuv420p, 1936x1360, 8000
kb/s, 30 tbr, 1k tbn, 1k tbc
[buffer @ 09b8f700] w:1936 h:1360 pixfmt:yuv420p tb:1/1000000 sar:0/1 sws_param:

Output #0, avi, to 'out.avi':
 Metadata:
  WM/ToolName   : TMPGEnc 4.0 XPress Version. 4.6.3.268
  WMFSDKVersion  : 11.0.5721.5251
  WMFSDKNeeded  : 0.0.0.0000
  IsVBR      : 0
  ISFT      : Lavf53.21.0
  Stream #0:0(hun): Video: mpeg4 (FMP4 / 0x34504D46), yuv420p, 1936x1360, q=2-
31, 200 kb/s, 30 tbn, 30 tbc
Stream mapping:
 Stream #0:0 -> #0:0 (wmv2 -> mpeg4)
Press [q] to stop, [?] for help
frame=  13 fps= 0 q=24.8 size=   603kB time=00:00:00.46 bitrate=10585.3kbits
frame=  26 fps= 25 q=31.0 size=   716kB time=00:00:00.90 bitrate=6520.1kbits/
frame=  38 fps= 24 q=31.0 size=   844kB time=00:00:01.30 bitrate=5318.3kbits/
frame=  49 fps= 24 q=24.8 size=   977kB time=00:00:01.66 bitrate=4804.5kbits/
frame=  61 fps= 23 q=24.8 size=  1119kB time=00:00:02.06 bitrate=4434.6kbits/
frame=  73 fps= 23 q=24.8 size=  1261kB time=00:00:02.46 bitrate=4188.9kbits/
frame=  86 fps= 24 q=31.0 size=  1420kB time=00:00:02.90 bitrate=4011.1kbits/
frame=  99 fps= 24 q=31.0 size=  1578kB time=00:00:03.33 bitrate=3878.2kbits/
frame= 112 fps= 24 q=31.0 size=  1740kB time=00:00:03.76 bitrate=3783.3kbits/
frame= 124 fps= 24 q=31.0 size=  1875kB time=00:00:04.16 bitrate=3687.3kbits/
frame= 137 fps= 24 q=31.0 size=  2005kB time=00:00:04.60 bitrate=3571.3kbits/
frame= 150 fps= 24 q=31.0 size=  2139kB time=00:00:05.03 bitrate=3481.6kbits/
frame= 164 fps= 24 q=31.0 size=  2255kB time=00:00:05.50 bitrate=3358.7kbits/
frame= 178 fps= 25 q=31.0 size=  2388kB time=00:00:05.96 bitrate=3278.2kbits/
frame= 192 fps= 25 q=31.0 size=  2507kB time=00:00:06.43 bitrate=3192.8kbits/
frame= 205 fps= 25 q=24.8 size=  2701kB time=00:00:06.86 bitrate=3222.5kbits/
frame= 219 fps= 25 q=31.0 size=  2824kB time=00:00:07.33 bitrate=3154.3kbits/
frame= 233 fps= 25 q=31.0 size=  2953kB time=00:00:07.80 bitrate=3100.9kbits/
frame= 244 fps= 25 q=31.0 size=  3082kB time=00:00:08.16 bitrate=3091.6kbits/
frame= 257 fps= 25 q=31.0 size=  3217kB time=00:00:08.60 bitrate=3063.9kbits/
frame= 270 fps= 25 q=31.0 size=  3363kB time=00:00:09.03 bitrate=3049.4kbits/
frame= 283 fps= 25 q=31.0 size=  3483kB time=00:00:09.46 bitrate=3013.7kbits/
frame= 297 fps= 25 q=31.0 size=  3609kB time=00:00:09.93 bitrate=2976.0kbits/
frame= 310 fps= 25 q=31.0 size=  3717kB time=00:00:10.36 bitrate=2937.0kbits/
frame= 322 fps= 25 q=31.0 size=  3848kB time=00:00:10.76 bitrate=2927.7kbits/
frame= 335 fps= 25 q=31.0 size=  3967kB time=00:00:11.20 bitrate=2901.5kbits/
frame= 348 fps= 25 q=31.0 size=  4093kB time=00:00:11.63 bitrate=2882.0kbits/
frame= 361 fps= 25 q=24.8 size=  4279kB time=00:00:12.06 bitrate=2905.2kbits/
frame= 373 fps= 25 q=24.8 size=  4404kB time=00:00:12.46 bitrate=2893.8kbits/
frame= 386 fps= 25 q=31.0 size=  4555kB time=00:00:12.90 bitrate=2892.4kbits/
s
Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault.
wmv2_mspel8_h_lowpass (
  dst=0x22e2a4 "¤ĂĎÓÖÔą\203¤ĂĎÓÖÔą\203¤ĂĎÓÖÔą\203¤ĂĎÓÖÔą\203¤ĂĎÓÖÔą\203¤ĂĎÓÖÔą
\203¤ĂĎÓÖÔą\203¤ĂĎÓÖÔą\203¤ĂĎÓÖÔą\203ËŃÔÖĚ hËŃÔÖĚ hËŃÔÖĚ hËŃÔÖĚ hËŃÔÖĚ hËŃÔÖĚ hË
ŃÔÖĚ hËŃÔÖĚ h yĚ    °\a",
  src=0xc42d023 <Address 0xc42d023 out of bounds>, dstStride=8,
  srcStride=1968, h=11) at libavcodec/dsputil.c:1304
1304      dst[0]= cm[(9*(src[0] + src[1]) - (src[-1] + src[2]) + 8)>>4];
(gdb) bt
#0 wmv2_mspel8_h_lowpass (
  dst=0x22e2a4 "¤ĂĎÓÖÔą\203¤ĂĎÓÖÔą\203¤ĂĎÓÖÔą\203¤ĂĎÓÖÔą\203¤ĂĎÓÖÔą\203¤ĂĎÓÖÔą
\203¤ĂĎÓÖÔą\203¤ĂĎÓÖÔą\203¤ĂĎÓÖÔą\203ËŃÔÖĚ hËŃÔÖĚ hËŃÔÖĚ hËŃÔÖĚ hËŃÔÖĚ hËŃÔÖĚ hË
ŃÔÖĚ hËŃÔÖĚ h yĚ    °\a",
  src=0xc42d023 <Address 0xc42d023 out of bounds>, dstStride=8,
  srcStride=1968, h=11) at libavcodec/dsputil.c:1304
#1 0x005de73c in put_mspel8_mc32_c (
  dst=0xb9b17a0 "AAAACDDDD?Hi-\275Đ×ŢÝÚÚŰŮŘÖÚäŕÖĂŁm?JpŁľĘĐÖÔĚÁĹÍÔÔŃŃĐиyA:[¤»Ę
ĎÓÖŘÚŃŃÖ×ŐĘŃ׺"e=713:87777899998:79@_-ľŇŮÖĚÔÝĎÉÍĐÖÝßÔĚ\275¨ź§ÁŘÖÔĐĐ×ÜäÎ×ŃŇ×ŮÍŹF1
;AaśżĹĎÔĚŐŘ×ÔĐÔŘŇ×ŐĹŞ"X32>\203«|şÂÎŐŇ´V>@<9w">|¸ÉÓĎ´r>2386/7Mn\210ŻĆĚÍ"..., src=
0xc428af3 "DD@>@AB[ŽËŃÔÖĚ hJCA@HDDD>]<«ĽÎÖŐË\241gKC=87688Or »Ë×ÓĽ\220_B>><BDBA@B
J]t"ĐĚŮ<H:4;;:8888888784YšÁŃŐŃĎŐŐ¸mNC?:?BBJD?9:?Y\210źcľÓŮÓ«_>DA:;:?^Ž§¨żÓÚŮ+hBF
CHD>???HXdmRĎŮÍĆŻś?<ś°ĆÔŇłZ?>;:ZŽť ŻÁĎĐÎ>J47V\201'ź´ÂĎ×Ç"]94"...,
  stride=1968) at libavcodec/dsputil.c:1439
#2 0x0096798b in ff_mspel_motion (s=0x9cc79a0,
  dest_y=0xb9ada20 "DA?@AAS\201RÇĐÔÖĐ­v|>ŔŃÇş%Q7:<9?>=:9:88<=<>:7778989;==<:9?
?A;8>]Ś'|ś-?pM9767<<=68877778888888889986898998:><868<?@@@?>;=Cf?ŞĐ×ĐĂŽ9*.894.,.
13553232044648<998;:9::BCA9?¶żĆČÍŇĎş\\;8=Bx-\242­ĽĘŇ϶tB7:9:;><>B?<:9"...,
  dest_cb=0x96a3770 "mmmmmmqw{{yurpnmmoppooppppqqqrtvwwutttrqppoooooponmllmlkk
mrw{zunnmllnppooqrrpoopq{'\203\200xqn~\177\201'|qnslllmoonmmmmprrqpoonnnnopmomow
ywy", 'x' <repeats 13 times>, "wwvwwwwvvvvutttttuuvwwww", 'x' <repeats 18 times>
, 'w' <repeats 13 times>, "vvwv"...,
  dest_cr=0x9753770 "ŃŃŃŃŃŇĘŻ"\210Ž§ŔËËČÄż\275ŔĂĹĂÁÂĂĂĹÄ»¬ź¤§\262żĆČÄľ\275ľżżŔ
ŔÁÁÄČËÎĐĐŃĎÎĚşš<Śť¸Ăľ¸+ąą»ŔĽĽ\275żÁĂČĆż\220\177\203\201šÁ»?~?\201'»ÉÂÇĹĆÇĹĹÄżą»Á
ĹĹľ»ľÇÇĆĆĆÂľ\275ÁŔżż\230\230\230-\231\230---\230\230\231ťžźźź \241\242\242Ł¤ĄĄ||
§cŞŞŞŞŞŞc¨|¤\242źš\231š>śśťťžź ź \241\241\241\242Ł¤ \241\241¤|§§§¨¨¨||¨Ş«"..., r
ef_picture=0x9cc7d00, pix_op=0x9cc8e44, motion_x=7, motion_y=31, h=16)
  at libavcodec/wmv2.c:114
#3 0x0063f245 in MPV_motion_internal (s=0x9cc79a0,
  dest_y=<value optimized out>, dest_cb=<value optimized out>,
  dest_cr=0x9753770 "ŃŃŃŃŃŇĘŻ"\210Ž§ŔËËČÄż\275ŔĂĹĂÁÂĂĂĹÄ»¬ź¤§\262żĆČÄľ\275ľżżŔ
ŔÁÁÄČËÎĐĐŃĎÎĚşš<Śť¸Ăľ¸+ąą»ŔĽĽ\275żÁĂČĆż\220\177\203\201šÁ»?~?\201'»ÉÂÇĹĆÇĹĹÄżą»Á
ĹĹľ»ľÇÇĆĆĆÂľ\275ÁŔżż\230\230\230-\231\230---\230\230\231ťžźźź \241\242\242Ł¤ĄĄ||
§cŞŞŞŞŞŞc¨|¤\242źš\231š>śśťťžź ź \241\241\241\242Ł¤ \241\241¤|§§§¨¨¨||¨Ş«"..., d
ir=0, ref_picture=0x9cc7d00, pix_op=0x9cc8e44, qpix_op=0x9cc90a4)
  at libavcodec/mpegvideo_common.h:729
#4 MPV_motion (s=0x9cc79a0, dest_y=<value optimized out>,
  dest_cb=<value optimized out>,
  dest_cr=0x9753770 "ŃŃŃŃŃŇĘŻ"\210Ž§ŔËËČÄż\275ŔĂĹĂÁÂĂĂĹÄ»¬ź¤§\262żĆČÄľ\275ľżżŔ
ŔÁÁÄČËÎĐĐŃĎÎĚşš<Śť¸Ăľ¸+ąą»ŔĽĽ\275żÁĂČĆż\220\177\203\201šÁ»?~?\201'»ÉÂÇĹĆÇĹĹÄżą»Á
ĹĹľ»ľÇÇĆĆĆÂľ\275ÁŔżż\230\230\230-\231\230---\230\230\231ťžźźź \241\242\242Ł¤ĄĄ||
§cŞŞŞŞŞŞc¨|¤\242źš\231š>śśťťžź ź \241\241\241\242Ł¤ \241\241¤|§§§¨¨¨||¨Ş«"..., d
ir=0, ref_picture=0x9cc7d00, pix_op=0x9cc8e44, qpix_op=0x9cc90a4)
  at libavcodec/mpegvideo_common.h:896
#5 0x00641754 in MPV_decode_mb_internal (s=0x9cc79a0, block=0x8e6ce20)
  at libavcodec/mpegvideo.c:2172
#6 MPV_decode_mb (s=0x9cc79a0, block=0x8e6ce20)
  at libavcodec/mpegvideo.c:2309
#7 0x0081b0de in decode_slice (s=0x9cc79a0) at libavcodec/h263dec.c:250
#8 0x0081c241 in ff_h263_decode_frame (avctx=0x2b9860, data=0x9b8f2a0,
  data_size=0x22e97c, avpkt=0x22e8f0) at libavcodec/h263dec.c:671
#9 0x00531f39 in avcodec_decode_video2 (avctx=0x2b9860, picture=0x9b8f2a0,
  got_picture_ptr=0x22e97c, avpkt=0x22e8f0) at libavcodec/utils.c:825
#10 0x00408871 in transcode_video (ist=0x2b93a0, pkt=DWARF-2 expression error: D
W_OP_reg operations must be used either alone or in conjuction with DW_OP_piece.

) at ffmpeg.c:1845
#11 0x0040c267 in output_packet (ist=0x2b93a0,
  ost_table=<value optimized out>, nb_ostreams=<value optimized out>,
  pkt=0x22fc68) at ffmpeg.c:2012
#12 0x0040dfda in transcode (output_files=<value optimized out>,
  nb_output_files=<value optimized out>, input_files=<value optimized out>,
  nb_input_files=4255604) at ffmpeg.c:2758
#13 0x0022ff18 in ?? ()
#14 0x0040ef74 in main (argc=Cannot access memory at address 0xab6dd870
) at ffmpeg.c:4811
(gdb) disass $pc-32,$pc+32
Dump of assembler code for function wmv2_mspel8_h_lowpass:
0x00552648 <wmv2_mspel8_h_lowpass+0>:  push  %ebp
0x00552649 <wmv2_mspel8_h_lowpass+1>:  push  %edi
0x0055264a <wmv2_mspel8_h_lowpass+2>:  push  %esi
0x0055264b <wmv2_mspel8_h_lowpass+3>:  push  %ebx
0x0055264c <wmv2_mspel8_h_lowpass+4>:  mov  0x18(%esp),%esi
0x00552650 <wmv2_mspel8_h_lowpass+8>:  test  %esi,%esi
0x00552652 <wmv2_mspel8_h_lowpass+10>: jle  0x5527c7 <wmv2_mspel8_h_lowpass+3
83>
0x00552658 <wmv2_mspel8_h_lowpass+16>: xor  %esi,%esi
0x0055265a <wmv2_mspel8_h_lowpass+18>: xchg  %ax,%ax
0x0055265c <wmv2_mspel8_h_lowpass+20>: movzbl 0x2(%edx),%ebx
0x00552660 <wmv2_mspel8_h_lowpass+24>: neg  %ebx
0x00552662 <wmv2_mspel8_h_lowpass+26>: movzbl -0x1(%edx),%edi
0x00552666 <wmv2_mspel8_h_lowpass+30>: sub  %edi,%ebx
0x00552668 <wmv2_mspel8_h_lowpass+32>: movzbl 0x1(%edx),%ebp
0x0055266c <wmv2_mspel8_h_lowpass+36>: movzbl (%edx),%edi
0x0055266f <wmv2_mspel8_h_lowpass+39>: lea  0x0(%ebp,%edi,1),%edi
0x00552673 <wmv2_mspel8_h_lowpass+43>: lea  (%edi,%edi,8),%edi
0x00552676 <wmv2_mspel8_h_lowpass+46>: lea  0x8(%ebx,%edi,1),%ebx
0x0055267a <wmv2_mspel8_h_lowpass+50>: sar  $0x4,%ebx
0x0055267d <wmv2_mspel8_h_lowpass+53>: mov  0xd1a020(%ebx),%bl
0x00552683 <wmv2_mspel8_h_lowpass+59>: mov  %bl,(%eax)
0x00552685 <wmv2_mspel8_h_lowpass+61>: movzbl (%edx),%ebx
0x00552688 <wmv2_mspel8_h_lowpass+64>: mov  $0x8,%edi
0x0055268d <wmv2_mspel8_h_lowpass+69>: sub  %ebx,%edi
0x0055268f <wmv2_mspel8_h_lowpass+71>: mov  %edi,%ebx
0x00552691 <wmv2_mspel8_h_lowpass+73>: movzbl 0x3(%edx),%edi
0x00552695 <wmv2_mspel8_h_lowpass+77>: sub  %edi,%ebx
0x00552697 <wmv2_mspel8_h_lowpass+79>: movzbl 0x2(%edx),%ebp
0x0055269b <wmv2_mspel8_h_lowpass+83>: movzbl 0x1(%edx),%edi
0x0055269f <wmv2_mspel8_h_lowpass+87>: lea  0x0(%ebp,%edi,1),%edi
0x005526a3 <wmv2_mspel8_h_lowpass+91>: lea  (%edi,%edi,8),%edi
0x005526a6 <wmv2_mspel8_h_lowpass+94>: add  %edi,%ebx
0x005526a8 <wmv2_mspel8_h_lowpass+96>: sar  $0x4,%ebx
0x005526ab <wmv2_mspel8_h_lowpass+99>: mov  0xd1a020(%ebx),%bl
0x005526b1 <wmv2_mspel8_h_lowpass+105>: mov  %bl,0x1(%eax)
0x005526b4 <wmv2_mspel8_h_lowpass+108>: movzbl 0x4(%edx),%ebx
0x005526b8 <wmv2_mspel8_h_lowpass+112>: neg  %ebx
0x005526ba <wmv2_mspel8_h_lowpass+114>: movzbl 0x1(%edx),%edi
0x005526be <wmv2_mspel8_h_lowpass+118>: sub  %edi,%ebx
0x005526c0 <wmv2_mspel8_h_lowpass+120>: movzbl 0x3(%edx),%ebp
0x005526c4 <wmv2_mspel8_h_lowpass+124>: movzbl 0x2(%edx),%edi
0x005526c8 <wmv2_mspel8_h_lowpass+128>: lea  0x0(%ebp,%edi,1),%edi
0x005526cc <wmv2_mspel8_h_lowpass+132>: lea  (%edi,%edi,8),%edi
0x005526cf <wmv2_mspel8_h_lowpass+135>: lea  0x8(%ebx,%edi,1),%ebx
0x005526d3 <wmv2_mspel8_h_lowpass+139>: sar  $0x4,%ebx
0x005526d6 <wmv2_mspel8_h_lowpass+142>: mov  0xd1a020(%ebx),%bl
0x005526dc <wmv2_mspel8_h_lowpass+148>: mov  %bl,0x2(%eax)
0x005526df <wmv2_mspel8_h_lowpass+151>: movzbl 0x5(%edx),%ebx
0x005526e3 <wmv2_mspel8_h_lowpass+155>: neg  %ebx
0x005526e5 <wmv2_mspel8_h_lowpass+157>: movzbl 0x2(%edx),%edi
0x005526e9 <wmv2_mspel8_h_lowpass+161>: sub  %edi,%ebx
0x005526eb <wmv2_mspel8_h_lowpass+163>: movzbl 0x4(%edx),%ebp
0x005526ef <wmv2_mspel8_h_lowpass+167>: movzbl 0x3(%edx),%edi
0x005526f3 <wmv2_mspel8_h_lowpass+171>: lea  0x0(%ebp,%edi,1),%edi
0x005526f7 <wmv2_mspel8_h_lowpass+175>: lea  (%edi,%edi,8),%edi
0x005526fa <wmv2_mspel8_h_lowpass+178>: lea  0x8(%ebx,%edi,1),%ebx
0x005526fe <wmv2_mspel8_h_lowpass+182>: sar  $0x4,%ebx
0x00552701 <wmv2_mspel8_h_lowpass+185>: mov  0xd1a020(%ebx),%bl
0x00552707 <wmv2_mspel8_h_lowpass+191>: mov  %bl,0x3(%eax)
0x0055270a <wmv2_mspel8_h_lowpass+194>: movzbl 0x6(%edx),%ebx
0x0055270e <wmv2_mspel8_h_lowpass+198>: neg  %ebx
0x00552710 <wmv2_mspel8_h_lowpass+200>: movzbl 0x3(%edx),%edi
0x00552714 <wmv2_mspel8_h_lowpass+204>: sub  %edi,%ebx
0x00552716 <wmv2_mspel8_h_lowpass+206>: movzbl 0x5(%edx),%ebp
0x0055271a <wmv2_mspel8_h_lowpass+210>: movzbl 0x4(%edx),%edi
0x0055271e <wmv2_mspel8_h_lowpass+214>: lea  0x0(%ebp,%edi,1),%edi
0x00552722 <wmv2_mspel8_h_lowpass+218>: lea  (%edi,%edi,8),%edi
0x00552725 <wmv2_mspel8_h_lowpass+221>: lea  0x8(%ebx,%edi,1),%ebx
0x00552729 <wmv2_mspel8_h_lowpass+225>: sar  $0x4,%ebx
0x0055272c <wmv2_mspel8_h_lowpass+228>: mov  0xd1a020(%ebx),%bl
0x00552732 <wmv2_mspel8_h_lowpass+234>: mov  %bl,0x4(%eax)
0x00552735 <wmv2_mspel8_h_lowpass+237>: movzbl 0x7(%edx),%ebx
0x00552739 <wmv2_mspel8_h_lowpass+241>: neg  %ebx
0x0055273b <wmv2_mspel8_h_lowpass+243>: movzbl 0x4(%edx),%edi
0x0055273f <wmv2_mspel8_h_lowpass+247>: sub  %edi,%ebx
0x00552741 <wmv2_mspel8_h_lowpass+249>: movzbl 0x6(%edx),%ebp
0x00552745 <wmv2_mspel8_h_lowpass+253>: movzbl 0x5(%edx),%edi
0x00552749 <wmv2_mspel8_h_lowpass+257>: lea  0x0(%ebp,%edi,1),%edi
0x0055274d <wmv2_mspel8_h_lowpass+261>: lea  (%edi,%edi,8),%edi
0x00552750 <wmv2_mspel8_h_lowpass+264>: lea  0x8(%ebx,%edi,1),%ebx
0x00552754 <wmv2_mspel8_h_lowpass+268>: sar  $0x4,%ebx
0x00552757 <wmv2_mspel8_h_lowpass+271>: mov  0xd1a020(%ebx),%bl
0x0055275d <wmv2_mspel8_h_lowpass+277>: mov  %bl,0x5(%eax)
0x00552760 <wmv2_mspel8_h_lowpass+280>: movzbl 0x8(%edx),%ebx
0x00552764 <wmv2_mspel8_h_lowpass+284>: neg  %ebx
0x00552766 <wmv2_mspel8_h_lowpass+286>: movzbl 0x5(%edx),%edi
0x0055276a <wmv2_mspel8_h_lowpass+290>: sub  %edi,%ebx
0x0055276c <wmv2_mspel8_h_lowpass+292>: movzbl 0x7(%edx),%ebp
0x00552770 <wmv2_mspel8_h_lowpass+296>: movzbl 0x6(%edx),%edi
0x00552774 <wmv2_mspel8_h_lowpass+300>: lea  0x0(%ebp,%edi,1),%edi
0x00552778 <wmv2_mspel8_h_lowpass+304>: lea  (%edi,%edi,8),%edi
0x0055277b <wmv2_mspel8_h_lowpass+307>: lea  0x8(%ebx,%edi,1),%ebx
0x0055277f <wmv2_mspel8_h_lowpass+311>: sar  $0x4,%ebx
0x00552782 <wmv2_mspel8_h_lowpass+314>: mov  0xd1a020(%ebx),%bl
0x00552788 <wmv2_mspel8_h_lowpass+320>: mov  %bl,0x6(%eax)
0x0055278b <wmv2_mspel8_h_lowpass+323>: movzbl 0x9(%edx),%ebx
0x0055278f <wmv2_mspel8_h_lowpass+327>: neg  %ebx
0x00552791 <wmv2_mspel8_h_lowpass+329>: movzbl 0x6(%edx),%edi
0x00552795 <wmv2_mspel8_h_lowpass+333>: sub  %edi,%ebx
0x00552797 <wmv2_mspel8_h_lowpass+335>: movzbl 0x8(%edx),%ebp
0x0055279b <wmv2_mspel8_h_lowpass+339>: movzbl 0x7(%edx),%edi
0x0055279f <wmv2_mspel8_h_lowpass+343>: lea  0x0(%ebp,%edi,1),%edi
0x005527a3 <wmv2_mspel8_h_lowpass+347>: lea  (%edi,%edi,8),%edi
0x005527a6 <wmv2_mspel8_h_lowpass+350>: lea  0x8(%ebx,%edi,1),%ebx
0x005527aa <wmv2_mspel8_h_lowpass+354>: sar  $0x4,%ebx
0x005527ad <wmv2_mspel8_h_lowpass+357>: mov  0xd1a020(%ebx),%bl
0x005527b3 <wmv2_mspel8_h_lowpass+363>: mov  %bl,0x7(%eax)
0x005527b6 <wmv2_mspel8_h_lowpass+366>: add  %ecx,%eax
0x005527b8 <wmv2_mspel8_h_lowpass+368>: add  0x14(%esp),%edx
0x005527bc <wmv2_mspel8_h_lowpass+372>: inc  %esi
0x005527bd <wmv2_mspel8_h_lowpass+373>: cmp  0x18(%esp),%esi
0x005527c1 <wmv2_mspel8_h_lowpass+377>: jne  0x55265c <wmv2_mspel8_h_lowpass+2
0>
0x005527c7 <wmv2_mspel8_h_lowpass+383>: pop  %ebx
0x005527c8 <wmv2_mspel8_h_lowpass+384>: pop  %esi
0x005527c9 <wmv2_mspel8_h_lowpass+385>: pop  %edi
0x005527ca <wmv2_mspel8_h_lowpass+386>: pop  %ebp
0x005527cb <wmv2_mspel8_h_lowpass+387>: ret
End of assembler dump.
(gdb) info all-registers
eax      0x22e2a4 2286244
ecx      0x8   8
edx      0xc42d023    205705251
ebx      0x74   116
esp      0x22e230 0x22e230
ebp      0x8e   0x8e
esi      0xa   10
edi      0x831  2097
eip      0x55265c 0x55265c <wmv2_mspel8_h_lowpass+20>
eflags     0x210297 [ CF PF AF SF IF RF ID ]
cs       0x1b   27
ss       0x23   35
ds       0x23   35
es       0x23   35
fs       0x3b   59
gs       0x0   0
st0      -nan(0xc4c4c4c4c4c4c4c4) (raw 0xffffc4c4c4c4c4c4c4c4)
st1      -nan(0xc4c4c4c4c4c4c4c4) (raw 0xffffc4c4c4c4c4c4c4c4)
st2      -nan(0x96009400930094)  (raw 0xffff0096009400930094)
st3      -nan(0xb000a7009f0099)  (raw 0xffff00b000a7009f0099)
st4      -nan(0x12f012a01270127) (raw 0xffff012f012a01270127)
st5      -nan(0x165015701460138) (raw 0xffff0165015701460138)
st6      -nan(0x2000200020002)  (raw 0xffff0002000200020002)
st7      -inf   (raw 0xffff0000000000000000)
fctrl     0xffff037f    -64641
fstat     0xffff0020    -65504
ftag      0xffffaaaa    -21846
fiseg     0x1b   27
fioff     0x40dea4 4251300
foseg     0xffff0023    -65501
fooff     0x22ea58 2288216
fop      0x7bc  1980
xmm0      {v4_float = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0}, v2_double = {0x0, 0x0},
 v16_int8 = {0x0 <repeats 16 times>}, v8_int16 = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0}, v4_int32 = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0}, v2_int64 = {0x0, 0x0},
 uint128 = 0x00000000000000000000000000000000}
xmm1      {v4_float = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0}, v2_double = {0x0, 0x0},
 v16_int8 = {0xff, 0x7, 0xff, 0x7, 0xff, 0x7, 0xff, 0x7, 0xff, 0x7, 0xff,
  0x7, 0xff, 0x7, 0xff, 0x7}, v8_int16 = {0x7ff, 0x7ff, 0x7ff, 0x7ff,
  0x7ff, 0x7ff, 0x7ff, 0x7ff}, v4_int32 = {0x7ff07ff, 0x7ff07ff, 0x7ff07ff,
  0x7ff07ff}, v2_int64 = {0x7ff07ff07ff07ff, 0x7ff07ff07ff07ff},
 uint128 = 0x07ff07ff07ff07ff07ff07ff07ff07ff}
xmm2      {v4_float = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0}, v2_double = {0x0, 0x0},
 v16_int8 = {0x10, 0x5a, 0x2, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x38, 0x2c, 0x2, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0}, v8_int16 = {0x5a10, 0x2, 0x0, 0x0, 0x2c38, 0x2, 0x0,
  0x0}, v4_int32 = {0x25a10, 0x0, 0x22c38, 0x0}, v2_int64 = {0x25a10,
  0x22c38}, uint128 = 0x0000000000022c380000000000025a10}
xmm3      {v4_float = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0}, v2_double = {0x0, 0x0},
 v16_int8 = {0x1, 0x0, 0x1, 0x0, 0x1, 0x0, 0x1, 0x0, 0x1, 0x0, 0x1, 0x0,
  0x1, 0x0, 0x1, 0x0}, v8_int16 = {0x1, 0x1, 0x1, 0x1, 0x1, 0x1, 0x1, 0x1},
 v4_int32 = {0x10001, 0x10001, 0x10001, 0x10001}, v2_int64 = {
  0x1000100010001, 0x1000100010001},
 uint128 = 0x00010001000100010001000100010001}
xmm4      {v4_float = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0}, v2_double = {0x0, 0x0},
 v16_int8 = {0x0 <repeats 16 times>}, v8_int16 = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0}, v4_int32 = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0}, v2_int64 = {0x0, 0x0},
 uint128 = 0x00000000000000000000000000000000}
xmm5      {v4_float = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0}, v2_double = {0x0, 0x0},
 v16_int8 = {0x84, 0x0, 0x84, 0x0, 0x84, 0x0, 0x84, 0x0, 0x84, 0x0, 0x84,
  0x0, 0x84, 0x0, 0x84, 0x0}, v8_int16 = {0x84, 0x84, 0x84, 0x84, 0x84,
  0x84, 0x84, 0x84}, v4_int32 = {0x840084, 0x840084, 0x840084, 0x840084},
 v2_int64 = {0x84008400840084, 0x84008400840084},
 uint128 = 0x00840084008400840084008400840084}
xmm6      {v4_float = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0}, v2_double = {0x0, 0x0},
 v16_int8 = {0x0 <repeats 16 times>}, v8_int16 = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0}, v4_int32 = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0}, v2_int64 = {0x0, 0x0},
 uint128 = 0x00000000000000000000000000000000}
xmm7      {v4_float = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0}, v2_double = {0x0, 0x0},
 v16_int8 = {0x0 <repeats 16 times>}, v8_int16 = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0}, v4_int32 = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0}, v2_int64 = {0x0, 0x0},
 uint128 = 0x00000000000000000000000000000000}
mxcsr     0x1f80  [ IM DM ZM OM UM PM ]
mm0      {uint64 = 0xc4c4c4c4c4c4c4c4, v2_int32 = {0xc4c4c4c4,
  0xc4c4c4c4}, v4_int16 = {0xc4c4, 0xc4c4, 0xc4c4, 0xc4c4}, v8_int8 = {
  0xc4, 0xc4, 0xc4, 0xc4, 0xc4, 0xc4, 0xc4, 0xc4}}
mm1      {uint64 = 0xc4c4c4c4c4c4c4c4, v2_int32 = {0xc4c4c4c4,
  0xc4c4c4c4}, v4_int16 = {0xc4c4, 0xc4c4, 0xc4c4, 0xc4c4}, v8_int8 = {
  0xc4, 0xc4, 0xc4, 0xc4, 0xc4, 0xc4, 0xc4, 0xc4}}
mm2      {uint64 = 0x96009400930094, v2_int32 = {0x930094, 0x960094},
 v4_int16 = {0x94, 0x93, 0x94, 0x96}, v8_int8 = {0x94, 0x0, 0x93, 0x0, 0x94,
  0x0, 0x96, 0x0}}
mm3      {uint64 = 0xb000a7009f0099, v2_int32 = {0x9f0099, 0xb000a7},
 v4_int16 = {0x99, 0x9f, 0xa7, 0xb0}, v8_int8 = {0x99, 0x0, 0x9f, 0x0, 0xa7,
  0x0, 0xb0, 0x0}}
mm4      {uint64 = 0x12f012a01270127, v2_int32 = {0x1270127,
  0x12f012a}, v4_int16 = {0x127, 0x127, 0x12a, 0x12f}, v8_int8 = {0x27,
  0x1, 0x27, 0x1, 0x2a, 0x1, 0x2f, 0x1}}
mm5      {uint64 = 0x165015701460138, v2_int32 = {0x1460138,
  0x1650157}, v4_int16 = {0x138, 0x146, 0x157, 0x165}, v8_int8 = {0x38,
  0x1, 0x46, 0x1, 0x57, 0x1, 0x65, 0x1}}
mm6      {uint64 = 0x2000200020002, v2_int32 = {0x20002, 0x20002},
 v4_int16 = {0x2, 0x2, 0x2, 0x2}, v8_int8 = {0x2, 0x0, 0x2, 0x0, 0x2, 0x0,
  0x2, 0x0}}
mm7      {uint64 = 0x0, v2_int32 = {0x0, 0x0}, v4_int16 = {0x0, 0x0,
  0x0, 0x0}, v8_int8 = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0}}
(gdb)

comment:3 by Carl Eugen Hoyos, 10 years ago

Please provide a sample.

comment:4 by Robert Petka, 10 years ago

I`ll provide sample soon...

comment:5 by Carl Eugen Hoyos, 10 years ago

Resolution: needs_more_info
Status: newclosed

Please reopen if you can provide a sample that allows to reproduce the crash.

Note: See TracTickets for help on using tickets.